கடும் வானிலையால் பாதிப்புற்ற நாடுகளில் இலங்கை 2ம் இடம்!

துயர் பகிர்வு