ලංකාවට ආවේණික නව මැඩි විශේෂයක් නකල්ස් රක්ෂිතයෙන් හදුනා ගනි - PHOTO